Algemene Voorwaarden MAS Kim Moo

1. Aanmelding

 1.1 U wordt als lid ingeschreven wanneer u zich, door het inschrijfformulier te tekenen, akkoord verklaart met de hieronder vermelde bepalingen en aanwijzingen. Hierdoor is een eenmalige bijdrage verschuldigd.

1.2 Alle velden dienen te zijn ingevuld, bij het ontbreken van gegevens kan er geen inschrijving plaatsvinden.

1.3 Bij inschrijving van een minderjarige (tot 18 jaar) dient het formulier te worden ondertekend door één van de ouders/verzorgers.

1.4 De aanmelding is voor een periode van 6 maanden.

 

2. Uw bijdrage

 2.1 Uw maandelijkse (12 x p/j), kwartaal (4 x p/j), half jaar (2 x p/j) of jaar (eenmalig) wordt automatisch geïncasseerd van uw opgegeven rekeningnummer. (Schoolvakanties en Nationale feestdagen zijn in de bijdrage's doorberekend).

De contributie zal op de 1st werkdag van de nieuwe periode plaatsvinden.

2.2 Wanneer blijkt dat er geen incasso kan plaatsvinden zal deze nogmaals uitgevoerd worden met een verhoging van € 1,50  administratiekosten. Als deze ook niet kan plaatsvinden zal deze nogmaals aangeboden worden met een verhoging van € 2,50  administratiekosten.

2.3 Indien het lid na 6 weken nog in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.

2.4 Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan het lid de toegang tot de training worden  geweigerd. MAS Kim Moo is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

 

3. Opzeggen

 3.1 Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandeling genomen. Dit kan

worden overhandigd, per post of per email.

3.2 De opzegging moet minimaal 1 maand voor het verstrijken van de zesmaandelijkse overeenkomst bij ons binnen zijn.

3.3 Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

3.4 Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in overleg met de leraar, er vind hierbij geen restitutie van het lidmaatschap plaats.

3.5 Bij geregeld verzuim van de lessen zonder aanvaardbare reden, kan de leraar besluiten tot royement over te gaan.

3.6 MAS KIM MOO behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de trainers een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende periode vervalt.

3.7 Indien je lid bent van de TBN (Taekwondo Bond Nederland) moet je zelf dit lidmaatschap opzeggen.

 

4. Ongevallen / eigendommen

 4.1 MAS Kim moo stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel letsel(s) als gevolg van ongevallen tijdens deelname aan de trainingen. Iedereen volgt de lessen op eigen risico. Men dient zich hier zelf voor te verzekeren, doormiddel van lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland.

4.2  Dat hij/zij nu al afstand doet van een schadeactie tegen MAS Kim Moo voor vergoeding van onkosten ontstaan door ongeval of letsel opgelopen bij of tijdens de lessen van de bij MAS Kim Moo

4.3  Zowel Taekwondo MAS Kim moo als de trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

 

5. Publicaties

 5.1 Bij ondertekening van het inschrijfformulier verstrekt u MAS Kim Moo en zijn partners het recht om voor welk promotioneel doeleinde dan ook, fotobeeld, gelijkenis of op film of video opgenomen beeld, te gebruiken.

 

6. Algemene bepalingen

 6.1 MAS Kim Moo behoudt zich het recht voor de bijdragen, lessen en de reglementen aan te passen. Uw bijdrage kan maximaal twee keer per jaar aangepast worden i.v.m. inflatiecorrectie en stijgende kosten.